วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

3. การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)

ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์ เครื่องมือต้องมีคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เพื่อให้มีความตรง ความเที่ยง ถ้าเป็นเครื่องมือที่วัดความรู้ ต้องมีความยากและอำนาจจำแนกที่ชัดเจน การตรวจสอบเครื่องมือ มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. วิธีที่ไม่ใช้สถิติ ใช้การตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคำถาม ภาษาที่ใช้เขียน หรือ ภาษาที่พูด

 • การตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา อาจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนกี่คนก็ได้ตามความเหมาะสม

 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความเข้าใจของผู้ตอบ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนผู้เป็นประชากรหรือผู้ที่ต้องตอบคำถามประมาณ ๒-๓ คน ว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่เพียงไร มีความรื่นไหลเพียงใดในการตอบคำถาม
2. วิธีที่ใช้สถิติ
ความตรงเชิงเนื้อหา ใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแล้วนำผลการตรวจสอบมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (IOC: Item Objective Conguence Index) หรืออัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา (CVR: Content Validity Ratio)

การหาค่าความสอดคล้องแบบ IOC
การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคำถาม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านวัดผลประเมินผลหรือด้านวิจัย อาจใช้ด้านภาษาด้วย เพื่อพิจารณาด้านภาษาที่ใช้ในข้อคำถาม จำนวนผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน ควรมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิที่จบปริญญาโท และ/หรือ เคยทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ควรประสานกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยินดีช่วย ต้องทำคำชี้แจงและหนังสือนำตามหลักปฏิบัติและที่สำคัญ คือ รูปแบบของเครื่องมือที่จะให้ตรวจจะต้องถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะนิยามหรือวัตถุประสงค์ที่จะให้เปรียบเทียบ การพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ เหมาะสม ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาข้อคำถามนั้นๆ วัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับนิยามหรือไม่ พร้อมกับมีช่องว่างให้กรอกคำเสนอทั้งในรายข้อ รายด้าน และรวมทั้งฉบับ ใช้วิธีการกำหนดเป็นคะแนน


 • ถ้าเห็นด้วย ให้ค่า = 1

 • ไม่เห็นด้วย ให้ค่า = -1 และ

 • ไม่แน่ใจ ให้ค่า = 0
 • พิจารณาคัดเลือกในจุดประสงค์ หรือข้อสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงว่าจุดประสงค์นั้นวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา หรือข้อสอบนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ และถ้าข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 0.50 ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข เพราะว่ามีความสอดคล้องกันต่ำ

  20 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2553 10:19

   เข้าใจง่าย แต่น่าจะมีตัวอย่างมากกว่านี้จะดีมากเลยค่ะ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 07:35

   อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ช่วยอธิบาย จะติดตามอ่านอีกค่ะ

   ตอบลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2553 16:43

   ดีมากค่ะ ได้ประโยชน์มากเลย

   ตอบลบ
  4. ขอบคุณมาก ชัดเจนมาก
   กำลังหาอยู่พอดี

   ตอบลบ
  5. ดูเหมือนว่า IOC: Item Objective Conguence Index) หรืออัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา IOC กับ CVR: Content Validity Ratio
   จะมีวิธีต่างกันเล็กน้อย

   ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2553 19:50

   IC กับ IOC ต่างกันไหมคะ

   ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2554 10:51

   เข้าใจดีมากครับ

   ตอบลบ
  8. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2554 13:46

   -ขอบคุณที่ให้ความรู่ค่ะ

   ตอบลบ
  9. ขอบคุณมากที่สุด ขอให้สติปัญญาเป็นเลิศ รู้จริง เห็นจริง พบสิ่งที่ดีเลิศอนันตกาล

   ตอบลบ
  10. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2554 21:02

   อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  11. ไม่ระบุชื่อ27 ธันวาคม 2554 11:37

   ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ
  12. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2555 14:11

   ขอบคุณมากต่ะ

   ตอบลบ
  13. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2555 00:45

   ในการบอกค่า ioc เราต้องบอกตามความเป็นจริง เช่น จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
   5 คน ก็ควรจะบอกว่าข้อคำถามทุกข้อ มี่ค่า ioc ระหว่าง 0.6 - 1
   หรือตั้งแต่ .6 ขึ้นไป จะบอกว่า ระหว่าง .5 - 1 หรือตั้งแต่ .5 ไม่จริงครับ เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เชี่ยวชาญครับ

   ตอบลบ
   คำตอบ
   1. ผู้เชี่ยวชาญ 6 คนไม่ได้ครับ ตามหลักต้องเป็นจำนวนคี่ครับ และต้อง 3 คนขึ้นไป ส่วน จะใช้ .5 ขึ้นไป หรือ .6 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการให้คะแนนพิจารณา ถ้าแบ่งระดับเกณฑ์ เป็น 3 เกณฑ์ (เห็นด้วย,ไม่แน่ใจ,ไม่เห็นด้วย) ใช้ .5 ขึ้นไปครับ ส่วนใช้ 2 เกณฑ์ (เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย) ใช้ .6 ขึ้นไป เนื้องจากไม่มีค่า 0

    ลบ
  14. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2555 18:15

   ค่าioc คือค่าความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ
   ผลออกมาคือเห็นด้วย ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วย กับ +1 _1 และ0
   มันคือตัวเดียวกันสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ผลก็คือ+

   ตอบลบ
  15. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2555 18:19

   ความพึงพอใจต่อITC Statisticและค่า ioc มีวิธีคิดเหมือนกันหรือไม่ ใครรู้ช่วยตอบหน่อย

   ตอบลบ
  16. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2555 14:43

   ขอบคุณมากมานะคะ//วันนี้ มาค้นข้อมูล ได้ประโยชน์ มากค่ะ

   ตอบลบ
  17. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2556 20:05

   ค่า ioc ที่มีผู้ทำไว้แล้วนำมาใช้ได้ไหมคะ

   ตอบลบ
  18. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม 2559 16:29

   Conguence คำนี้อ่านว่าอย่างไรครับ

   ตอบลบ